ATENA (Promocija, animacija in učna pomoč)

Naziv projekta: Promocija, animacija in učna pomoč 2018-2022 – Atena
»Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc«.
Trajanje projekta: 2018-2022
Skupna vrednost projekta: 2.114.000 eur (od tega Šolski center Celje 198.004,64 eur)
Naročnik projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
Nosilec projekta za vzhodno regijo: Šolski center Novo mesto
Konzorcijski partnerji:
Srednja lesarska in gozdarska šola Postojna, Šolski center Krško – Sevnica, Šolski center Celje, Šolski center Slovenj Gradec, Srednja tehnična šola Murska Sobota, Tehnični šolski center Maribor, Šolski center Velenje

Namen projekta je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj projekta je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Promocijske aktivnosti
Promocijske aktivnosti prispevajo k zavedanju, da izobrazba pomaga k boljši zaposljivosti, mobilnosti, osebnem razvoju in kakovostnem življenju v sodobni družbi ter h gojenju izobraževanja odraslih kot vrednote.
Animacijske aktivnosti
Dogodki se organizirajo v sodelovanju z deležniki iz statistične regije z namenom krepitve partnerskih odnosov in spodbujanja odraslih, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje oziroma opravijo izpite.
Učna pomoč za udeležence izobraževanja odraslih
Učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi ter seznanjanje udeležencev, ki so vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, z učnimi strategijami in tehnikami učenja. V skupinsko obliko je lahko vključenih največ 8 udeležencev.
Za prijavo na učno pomoč in druge informacije v zvezi s projektom pokličite na 03 42 85 826 ali pišete na mic@sc-celje.si.

 

Kot partner konzorcija, ki ga vodi Šolski center Novo mesto, smo se letos vključili v projekt Promocija, animacija in učna pomoč 2018-2022. Z izvajanjem animacijskih dogodkov in zagotavljanjem brezplačne učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih bomo prispevali k dvigu izobrazbene ravni in poklicnih kompetenc odraslih. Šolski center Celje bo pokrival izvajanje aktivnosti v Savinjski regiji. Ciljna skupina so odrasli udeleženci, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita.
Aktivnosti, ki jih bomo izvajali, bodo prispevale k zavedanju, da so številne posameznikove življenjske težave lažje rešljive z znanjem in da se odrasli ravno tako uspešno učijo kot mladi, saj imajo številne življenjske in delovne izkušnje. Prispevali bomo tudi k večji prepoznavnosti pomena vseživljenjskega izobraževanja in k večji vključenosti v izobraževanje za dvig izobrazbene ravni.
V šolskem letu 2018/19 bomo izvedli 2-4 animacijske dogodke in v program učne pomoči vključili preko 500 udeležencev izobraževanja odraslih.

 

Več informacij