Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2018-2022

Naziv projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji 2018-2022

Trajanje projekta: Od 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022

Vodja konzorcija: UPI Ljudska univerza Žalec

Sodelujoče partnerske organizacije: Šolski center Celje, Ljudska univerza Rogaška Slatina

 

Cilji projekta so:

– odraslim (zaposlenim in brezposelnim) s pripravo in izvedbo ustreznih izobraževalnih programov omogočiti, da bodo povečali oziroma izboljšali svoje splošno in poklicno znanje, spretnosti in kompetence,

– pomagati odraslim, da bodo izboljšali svojo sposobnost prilagajanja spremembam na trgu dela in v družbi ter povečali svojo konkurenčnost na trgu dela,

– povečati zaposljivost brezposelnih oseb in njihovo mobilnost na trgu dela,

– ozaveščati odrasle o pomenu vseživljenjskega učenja za izboljševanje znanja, spretnosti in kompetenc ter za osebno rast, lažje obvladovanje sprememb in načrtovanje poklicne kariere,

– povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko izobraževanje in učenje,

– prispevati k socialnemu vključevanju, aktivnemu državljanstvu in osebnemu razvoju odraslih,

– povezati čim več ključnih deležnikov v lokalnem okolju in tako prispevati k zmanjšati strukturnega neskladja na trgu dela.


Specifični cilji projekta pa so

– skupaj s konzorcijskimi partnerji za odrasle pripraviti in izvesti kakovostne izobraževalne programa za krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc s poudarkom na razvoju kompetenc s področja IKT tehnologij in preverjanja za javno veljavne izpite, nacionalne poklicne kvalifikacije, ECDL;

– izvajati svetovanje v procesu izobraževanja, ki vključuje naslednje elemente andragoškega dela s ciljno skupino: pripravo izvedbenega načrta, svetovalno podporo med izvajanjem izobraževanja, spremljanje napredovanja in evalvacijo, ki vključuje tudi samooceno udeleženca in popis kompetenc po programu;

– razvijati in v programe vpeljevati nove učne metode in tehnike v skladu z najnovejšimi ugotovitvami strokovne javnosti;

– ažurno in v skladu z zahtevami javnega razpisa spremljati izvajanje in doseganje določenih kazalnikov;

– organizatorjem in izvajalcev izobraževalnih programov omogočiti udeležbo na usposabljanjih, povezanih z razpisom, v organizaciji ACS ali ministrstva;

– izvesti zaključno konferenco;

– krepiti in nadgraditi že obstoječe konzorcijsko partnerstvo in sistematično skrbeti za izmenjavo dobrih izkušenj in praks;

– okrepiti sodelovanje med gospodarstvom in Zavodom za zaposlovanje na eni strani ter med izobraževanjem in podpornimi institucijami v Savinjski regiji na drugi strani;

– skupaj s partnerji in ključnimi deležniki izvajati stalne promocijske, animacijske  in evalvacijske aktivnosti in skrbeti za nenehen dvig kakovosti izobraževalnih storitev.


Ciljna skupina

so odrasli, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let (razen oseb s statusom upokojenca, dijaka ali študenta).

Pomembna novost projekta, ki se je v podobni obliki izvajal že med leti 2016 in 2019, je ta, da se v izobraževanja lahko vključijo tudi brezposelne osebe, ki ustrezajo razpisnim pogojem. 

 

PROGRAMI, ki se bodo izvajali v skladu z analizo potreb za celoten konzorcij

a) Javno veljavni programi UŽU: Beremo in pišemo skupaj, Izzivi podeželja, Razgibajmo življenje z učenjem, Knjige so zame)

b) Javno veljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik

c) Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev

d) Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle

e) neformalni izobraževalni programi za odrasle NIPO

     e1 Program sporazumevanje v slovenskem jeziku

     e2 Program sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:

          PREŽIVETVENA RAVEN A1 (angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina)

          OSVEŽITVENI TEČAJ A2 (vmesna raven; angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina)

     e3 pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti

          KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU IN V PROSTEM ČASU

     e4 pridobivanje digitalnih kompetenc RDO

          UPORABA RAČUNALNIKA IN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE POKLICA

f) Program za uporabo načel HACCP sistema

g) Programi priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

          USPOSABLJANJE ZA PRIPRAVE NA NPK OPERATER/OPERATERKA NA  CNC STROJU

          PROGRAM PRIPRAV NA NPK S PODROČJA VARJENJA

          PRIPRAVE NA NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

h) Program priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika

i) Program priprave na opravljanje izpita iz tujih jezikov – osnovna raven

j) Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL

          PRIPRAVE NA ECDL START

k) Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka

l) Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

     l1 preverjanje in potrjevanje na NPK socialni oskrbovalec na domu, varilec, operater na CNC stroju

     l2 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni

     l5 izpit za pridobitev certifikata iz tujega jezika – DIC osnovna raven

     l6 izpit za modul osnovnega programa ECDL


VSEBINA PROGRAMOV:


 

Projekt sofinancirata Evropski socialni sklad (www.eu-skladi.si) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport).